Zásady ochrany osobních údajů - Prownes

  Napište, oč máte zájem, nechte nám své kontaktní údaje a my se Vám určitě ozveme.


  [mfile* upload-file-18 limit:25000000]

  Zásady ochrany osobních údajů

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ POPISUJÍ PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ NÁMI INFORMACÍ O VÁS, VČETNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORŮ COOKIE (TZV. „KOLÁČKŮ“).


  1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

  1. Tyto zásady se týkají internetového webu na adrese url: www.prownes.pl
  2. Provozovatelem stránek a Správcem osobních údajů je: Prownes Armii Krajowej 36
  3. Kontaktní e-mailová adresa provozovatele: biuro@prownes.
  4. Provozovatel je Správcem Vašich osobních údajů, což se týká dobrovolně poskytnutých údajů na Webu.
  5. Web používá osobní údaje pro následující účely:
   • Zpracování dotazů prostřednictvím formulář
   • Prezentace nabídky nebo informací
  6. Web realizuje funkce získávání informací o uživatelích a jejich činnostech následujícím způsobem:
   1. Dobrovolným zadáním údajů ve formulářích, jež jsou zadávány do systémů Provozovatele.
   2. Ukládáním souborů cookie (tzv. „koláčků“) na koncová zařízení.

  2. VYBRANÉ METODY OCHRANY ÚDAJŮ POUŽÍVANÉ PROVOZOVATELEM

  1. Místa přihlášení a zadávání osobních údajů jsou chráněna v přenosové vrstvě (SSL certifikát). Díky tomu osobní údaje a přihlašovací údaje uvedené na webové stránce jsou šifrovány na počítači uživatele a lze je číst pouze na cílovém serveru.
  2. Uložené v databázi osobní údaje jsou šifrovány tak, že je může číst pouze Provozovatel, který má klíč. Díky tomu jsou údaje chráněny pro případ odcizení databáze ze serveru.
  3. Provozovatel pravidelně mění svá správcovská hesla.
  4. Za účelem ochrany údajů Provozovatel pravidelně vytváří záložní kopie.
  5. Důležitým prvkem ochrany údajů je pravidelná aktualizace veškerého softwaru používaného Provozovatelem ke zpracování osobních údajů, což znamená zejména pravidelnou aktualizaci programových komponent.

  3. HOSTING

  1. Web je hostován na serveru provozovatele: az-Hosting

  4. AŠE PRÁVA A DALŠÍ INFORMACE O ZPŮSOBU VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ

  1. W Správce je v některých případech oprávněn předávat Vaše osobní údaje jiným příjemcům, je-li to nezbytné k provedení smlouvy uzavřené s Vámi nebo ke splnění povinností Správce. To platí pro tyto skupiny příjemců:
   • poskytovatel webhostingu na principu svěření
   • oprávnění zaměstnanci a spolupracovníci, kteří využívají údaje k dosažení účelu fungování webu
  2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány Správcem po dobu ne delší, než je to nezbytné k provedení s nimi souvisejících činností uvedených v samostatných předpisech (např. o účetnictví). Pokud jde o marketingové údaje, tyto nebudou zpracovávány déle než tři roky.
  3. Máte právo požadovat od Správce:
   • přístup k Vašim osobním údajům,
   • jejich opravu,
   • výmaz,
   • omezení zpracování,
   • a přenos údajů.
  4. Máte právo vznést námitky v rozsahu zpracování, který je uveden v bodě 3.3 c), proti zpracování osobních údajů za účelem výkonu oprávněných zájmů, které Správce realizuje, včetně profilování, avšak právo vznést námitku nelze uplatnit, pokud existují důležité oprávněné důvody pro zpracování, zájmy, práva a svobody, jež mají před Vámi přednost, zejména zjišťování, vyšetřování nebo obhajoba právních nároků.
  5. Na činnosti správce lze podat stížnost k Předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro obsluhu Webu.
  7. WVe vztahu k vám mohou být podnikány kroky, jež budou spočívat v automatizovaném rozhodování, včetně profilování, za účelem poskytování služeb v rámci uzavřené smlouvy, jakož i za účelem přímého marketingu ze strany Správce.
  8. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů. To znamená, že je neposíláme mimo území Evropské unie.

  5. INFORMACE VE FORMULÁŘÍCH

  1. Web shromažďuje informace, které mu byly dobrovolně poskytnuty uživatelem, včetně osobních údajů, budou-li poskytnuty.
  2. Web může ukládat informace o parametrech připojení (označení času, IP adresa).
  3. V některých případech může Web ukládat informaci usnadňující propojení údajů obsažených ve formuláři s e-mailovou adresou uživatele, který vyplňuje formulář. V tomto případě se e-mailová adresa uživatele zobrazí uvnitř url adresy stránky, která obsahuje formulář.
  4. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány pro účely vyplývající z funkce konkrétního formuláře, např. pro zpracování servisního hlášení nebo obchodního kontaktu, registraci služeb apod. Pokaždé kontext a popis formuláře jasně informují, k čemu se tento používá.

  6. LOGY SPRÁVCE

  1. Informace o činnostech uživatelů na webu mohou být předmětem logování. Tyto údaje se používají ke správě webu.

  7. DŮLEŽITÉ MARKETINGOVÉ TECHNIKY

  1. Provozovatel využívá statistickou analýzu návštěvnosti na stránkách prostřednictvím Google Analytics (Google Inc. se sídlem v USA). Provozovatel neposkytuje provozovateli této služby osobní údaje, ale pouze anonymizované údaje. Služba je založena na využití cookies na koncovém zařízení uživatele. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích, které shromažďuje reklamní síť Google, může uživatel zobrazit a upravovat informace vyplývající ze souborů cookie pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/
  2. Provozovatel používá remarketingové techniky, které umožňují přizpůsobení reklamních sdělení činnostem uživatele na stránkách, což může dát iluzi, že osobní údaje uživatele jsou využívány k jeho sledování, v praxi však nedochází ze strany Provozovatele ke předání jakýchkoli osobních údajů provozovatelům reklam. Technologickou podmínkou těchto činností je povolení souborů cookie.
  3. Provozovatel používá Facebook pixel. Tato technologie způsobuje, že web Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA) ví, že osoba, která je v něm registrována, používá tento Web. Zakládá se přitom na údajích, kterých je sám správcem. Provozovatel neposkytuje webu Facebook žádné dodatečné osobní údaje. Služba je založena na využití cookies na koncovém zařízení uživatele.

  8. INFORMACE O SOUBORECH COOKIE

  1. Web používá soubory cookie.
  2. Soubory cookie (tzv. „koláčky“) tvoří informatické údaje, především textové soubory, které jsou uchovávány na koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny pro využívání internetových stránek Webu. Cookies obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uchovávání na koncovém zařízení a unikátní číslo.
  3. Subjektem, který umísťuje na koncovém zařízení Uživatele Webu soubory cookie a získává k nim přístup, je provozovatel Webu.
  4. Soubory cookie jsou využívány pro následující účely:
   1. udržení uživatelské relace uživatele Webu (po přihlášení), díky které uživatel nemusí na každé stránce Webu znova zadávat přihlašovací jméno a heslo;
   2. dosažení cílů uvedených výše v části „Důležité marketingové techniky“;
  5. V rámci Webu jsou používány dva základní druhy souborů cookies: „prozatímní” (session cookies) a „trvalé” (persistent cookies). Cookies „prozatímní” jsou prozatímními soubory, které jsou uchovávány v koncovém zařízení Uživatele do doby odhlášení, opuštění webové stránky, nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé” soubory cookies jsou uchovávány v koncovém zařízení Uživatele po stanovenou dobu určenou v parametrech souborů cookies, nebo do doby jejich odstranění Uživatelem.
  6. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) implicitně připouští uchovávání souborů cookie v koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé Webu mohou provádět změny v nastavení v této oblasti. Webový prohlížeč umožňuje odstranění souborů cookie. Existuje rovněž možnost automatického blokování souborů cookie. Podrobné informace na toto téma obsahuje pomoc nebo dokumentace webového prohlížeče.
  7. Omezení použití souborů cookie může mít vliv na některé funkce, které jsou přístupné na webových stránkách Webu.
  8. Soubory cookie jsou ukládány v koncovém zařízení Uživatele Webu a mohou být rovněž využívány subjekty spolupracujícími s provozovatelem Webu, přičemž jde zejména o firmy: Google (Google Inc. se sídlem v USA), Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA), Twitter (Twitter Inc. se sídlem v USA).

  9. SPRÁVA SOUBORŮ COOKIE – JAK V PRAXI VYJADŘOVAT SOUHLAS A ZRUŠIT SVŮJ SOUHLAS?

  1. Pokud uživatel nechce dostávat soubory cookie, může změnit nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že vypnutí obsluhy souborů cookie, které jsou nezbytné pro procesy ověřování, bezpečnosti, udržení preferencí uživatele, může ztížit, a v krajních případech i znemožnit využívání webových stránek.
  2. Pro účely spravování nastavení cookies, vyberte si z níže uvedeného seznamu webový prohlížeč, který používáte, a postupujte v souladu s návodem:

   Mobile: