Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
związana z procesem przetwarzania danych osobowych w firmie PROWNES

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych klientów firmy jest: Prownes Agata Skotnicka-Husiak z siedzibą w Opolu, ul. Armii Krajowej 36, Sąd Rejonowy w Opolu, nr KRS: 0009933737, NIP: 7542758257, REGON: 367453013.
Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się w następujący sposób:
– listownie pod adresem: Prownes Agata Skotnicka-Husiak, 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
– przez e-mail: biuro@prownes.pl
– telefonicznie: (77) 454-17-79
2. Dane osobowe klientów firmy przetwarzane są w celu:
a. związanym z realizacją złożonego przez klienta zamówienia lub celem realizacji umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych, tj.: imię, nazwisko, adres do korespondencji / dostawy, nr telefonu, adres e-mail jest dobrowolna zgoda klienta lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
b. dla celu marketingu produktów własnych Administratora Danych Osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych, kontaktowania się w celach marketingowych poprzez dostępne kanały komunikacji (e-mail, telefon) za Pana/Pani zgodą – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
c. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa i administracyjnymi.
3. Dane klientów firmy są pozyskiwane:
a. przekazane dobrowolnie osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną;
b. w ramach wykonywania umowy o charakterze handlowym.
4. Odbiorcą danych osobowych klientów firmy są następujące kategorie podmiotów:
a. Pracownicy Administratora Danych Osobowych zajmujący się obsługą i realizacją zamówień i umów,
b. Podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych Osobowych, na podstawie zawartych umów, usługi podatkowo-rachunkowe, obsługi teleinformatycznej, usługi pocztowe, usługi transportowe i kurierskie, a w razie potrzeby usługi windykacyjne i pomoc prawną,
c. Podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.
5. Dane osobowe klientów firmy są przechowywane przez okres niezbędny do realizowania zamówienia lub obowiązywania umowy, do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, a w prawnie uzasadnionych interesach Administratora Danych Osobowych (marketing) do czasu wniesienia sprzeciwu i wycofania zgody na przetwarzanie.
6. Klientom firmy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Sprzeciw może zostać zgłoszony w dogodny dla klienta sposób i w dowolnym momencie, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@prownes.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.
7. Klientom firmy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, w przypadku gdy uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących klienta firmy narusza przepisy ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
8. Podanie przez klienta firmy danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją złożonego zamówienia lub realizacji umowy. Brak sprzeciwu ze strony klienta firmy jest traktowany jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych i podmioty współpracujące.
9. Dane osobowe klientów firmy nie będą podlegać profilowaniu ani nie będą przekazywane osobom trzecim, innym niż wynikające z punktu 4.

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nie wymaga żadnych działań ze strony klientów i potencjalnych klientów firmy.


Prownes Agata Skotnicka- Husiak | ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole | tel. +48 77 453 17 79 | tel. +48 609 626 830 | e-mail:biuro@prownes.pl
All rights reserved © PROWNES